Jan van Iersel; duurzame voedselproductie; duurzame innovatie; Peter van Dongen

Vier hogescholen werken samen aan duurzame voedselproductie

Hogeschool Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Inholland en HAS Hogeschool doen samen vier jaar lang onderzoek naar duurzame voedselproductie in landbouw en veehouderij.

De Nederlandse land- en tuinbouw is wereldwijd toonaangevend. Maar de bodem dreigt uitgeput te raken. Ook heeft Nederland te maken met een verlies aan biodiversiteit en is er werk aan de winkel vanwege het klimaatakkoord. Daarom is het circulair maken van de Nederlandse voedselproductie in 2030 het doel van landbouwminister Carola Schouten.

“De groene hogescholen kunnen een grote bijdrage leveren aan de transitie van de agrarische sector in de komende jaren”, legt Schouten uit. “Zij leiden de ondernemers van de nabije toekomst op. Door het praktijkgerichte onderzoek, dat zij samen met bestaande ondernemers uitvoeren, kunnen zij op korte termijn zorgen voor een omslag bij die ondernemers.”

Kringlooplandbouw in onderwijsprogramma‘s

Er staan speciale masterclasses op het programma over kringloop in de voedselproductie. Wageningen University & Research draagt daar ook aan bij. Bij de vier hogescholen krijgt kringlooplandbouw een plek in de onderwijsprogramma‘s. Ook stelt de minister extra kringloop-lectoraten aan, die ruimte hebben om experimenten en praktijkgericht onderzoek te organiseren.

Drie aandachtspunten

De vier hogescholen gaan zich de komende vier jaar richten op drie punten.

Allereerst staat de gezondheid van dieren in de belangstelling. Welke preventieve maatregelen kunnen veehouders nemen voor een betere gezondheid van hun dieren? En hoe kunnen ze sterfte onder jonge dieren terugdringen?

Ten tweede is het van belang beter over duurzaamheid te communiceren met klanten en afnemers. Daarbij kun je denken aan een keurmerk.

Ten slotte richt het programma zich op kennis over duurzaam bodembeheer. Klimaatbestendige teelt, goed waterbeheer, behoud en uitbreiding van de biodiversiteit en koolstofvastlegging, het zijn onderwerpen waarbij de beschikbare kennis goed moet worden overgedragen aan de voedselproducenten.

Financiering en partners

De onderzoeken worden gefinancierd uit een subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), aangevuld met geld van het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de topsector Agri & Food.

Ook ondernemers, Wageningen Research en verschillende brancheorganisaties zijn betrokken bij het onderzoek.

Meer over duurzaamheid

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp