subsidie orion; SMART-regeling COVID-19; Michiel Scheffer; huis der provincie Gelderland, subsidie landbouw; DAW

Subsidie voor schoon water in Gelderse landbouw

De provincie Gelderland stelt subsidie beschikbaar voor nieuwe ideeën over duurzaam waterbeheer in agrarisch gebied die passen binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Land- en tuinbouwers in de provincie kunnen tot 17 september een aanvraag doen. 

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het DAW bevordert samenwerking tussen agrarische ondernemers en de waterschappen. Doelgroepen zijn de agrariërs in de open teelt (aardappels, graan, ruwvoerders, vollegrondsgroenten, bloembollen, bomen en fruitteelt). Dat is inclusief de grondgebonden melkveehouderij. Het DAW werkt op de thema’s: mest, bodem, gewasbescherming, verdroging en vernatting, mineralenbenutting en bedrijfsvoering.

Schoon en voldoende water

De provincie zoekt projecten die leiden tot minder emissie van milieubelastende stoffen. Ook wil ze effecten van verdroging, wateroverschotten en toenemende verzilting verminderen. Daarbij gaat het om fysieke investeringen voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties. Dit kan gaan om agrarische ondernemingen of de bredere uitrol van innovaties in de agrarische sector. Zowel landbouwers als tuinbouwers kunnen individueel subsidie aanvragen.

Subsidieaanvraag als tender

Maximaal veertig procent van de investering wordt gesubsidieerd. Daarvoor komt de helft van het geld uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). De overige subsidiegelden komen van de provincie Gelderland. De aanvragen worden behandeld volgens het tenderprincipe. Als er meer aanvragen zijn dan budget, worden de aanvragen met de hoogste score geaccepteerd.

Hoe aanvragen

Meer informatie over de subsidieregeling leest u op de pagina fysieke investeringen DAW van de provincie Gelderland. Het DAW-team Gelderland ondersteunt boeren bij het aanvragen van de subsidie. U kunt een afspraak maken via het vragenformulier op deze pagina.

Heeft u een goed idee? Dan kunt u van 20 augustus 2018 tot en met 17 september 2018 subsidie aanvragen.

Het POP3-programma

Europa stelt via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) subsidies beschikbaar, bedoeld voor agrariërs, overheden en bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden. Deze subsidies zijn voor projecten die bijdragen aan innovatie en het duurzamer maken van het platteland. De komende jaren vinden nog verschillende andere openstellingen van subsidies plaats in het kader van POP3.

Ook interessant

Vijf interessante programma’s en subsidiemogelijkheden (derde kwartaal 2021)

Vijf interessante mogelijkheden voor financiering en en subsidie (tweede kwartaal 2021)

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp