Regionaal samenwerken: leren van praktijken

Regionaal samenwerken: leren van praktijken (SER)

Het rapport Regionaal samenwerken: leren van praktijken van de Sociaal-Economische Raad (SER) is een vervolg op De SER-agenda voor de Stad. In het nieuwe rapport wordt er gekeken  naar de praktijk van regionale samenwerking in de driehoek economie, onderwijs en arbeidsmarkt. Dit met als doel: leren van elkaars praktijken. U kunt het rapport Regionaal samenwerken: leren van praktijken hier lezen en/of downloaden.

Inleiding

De toekomst van de economie en arbeidsmarkt is onderhevig aan een aantal transities, zoals globalisering en digitalisering, maar ook verduurzaming. Transities die kansen bieden, maar ook met onzekerheid gepaard gaan. Het gevolg van deze veranderingen is dat zowel de dynamiek als de ruimtelijke diversiteit toeneemt: de verschillen nemen toe tussen stad en regio en binnen steden. Deze transities overschrijden de grenzen van bestaande beleidsgebieden en bestuurslagen. Het gaat hierbij om veranderingen die de economische en sociale dynamiek en de leefbaarheid van de stad direct raken en tot vraagstukken leiden die zich op het stedelijke niveau manifesteren. Het belang van de stedelijke regio’s groeit. De stedelijke regio biedt volop kansen om de Nederlandse (kennis)economie naar een hoger plan te tillen, concurrerend te blijven en perspectief te bieden aan mensen. Maar dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden en vraagt om meer en andere samenwerking en afstemming van beleid. Hier wordt nu volop mee geëxperimenteerd. Tegen deze achtergrond moet dit advies gelezen worden.

Dit vervolgadvies vormt een verdieping van het eerdere SER-advies De SER-agenda voor de Stad. De bevindingen van het eerdere advies worden getoetst aan de praktijk en ingekleurd met praktijkvoorbeelden. Wanneer gesproken wordt over een Agenda Stad is inzicht in de onvermijdelijke dynamiek die met een trek naar de stad samengaat ook cruciaal. Stad en regio kunnen niet los van elkaar worden gezien: bij een sterke stad hoort een vitaal platteland.

Dit vervolgadvies sluit ook aan bij de oproep van de Studiegroep Openbaar Bestuur om op regionaal niveau gezamenlijk met betrokken partijen in de regio een (sociaal) economische agenda op te stellen. Het rapport Maak Verschil van de Studiegroep Openbaar Bestuur pleit voor meer differentiatie en minder vrijblijvendheid in bestuurlijke samenwerking. Het biedt regio’s de benodigde legitimatie voor regionale samenwerking en om te komen tot een eigen integrale regionale agenda. De centrale uitdaging voor gemeenten is volgens de Studiegroep om “bestaande of
nieuwe regionale samenwerking te voorzien van een economisch regionaal-bestuurlijk programma met intensieve betrokkenheid van provincie, rijk, waterschappen, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties”.

Regionaal samenwerken: leren van praktijken hier lezen en/of downloaden

SER

Meer rapporten van SER

Ook interessant

Rapport delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp