Trouw Duurzame 100 2019; klimaatbestendige gemeenten; Innovationskraft Niederlande, bio-energie Ede

Meest klimaatbestendige regio's van Gelderland afkomstig uit regio Arnhem - Nijmegen - Wageningen

De gemeenten Wageningen, Rheden en Zutphen besteden van alle Gelderse gemeenten de meeste aandacht aan klimaatbeleid in hun coalitieakkoord. Dat blijkt uit onderzoek van het Gelders Energieakkoord (GEA). Zij vertalen dit beleid ook het vaakst naar concrete doelstellingen. Bij alle gemeenten is er echter nog veel werk aan de winkel om de ambitieuze doelstellingen te behalen.

Het GEA liet een onderzoek uitvoeren naar de aandacht voor klimaatbeleid en concrete doelstellingen om deze te behalen in de coalitieakkoorden van alle Gelderse gemeenten. Hiervoor werden de coalitieakkoorden uit 2014 vergeleken met de akkoorden uit 2018. Conclusie van het rapport Gemeenten van de toekomst? De klimaatbestendigheid van de Gelderse coalitieakkoorden was samengevat (p. 3):

Samenvattend kan gesteld worden dat het gemeentelijk klimaatbeleid zich snel aan het ontwikkelen is. Hoewel het hier vooral gaat om de graadmeter ‘bestuurlijke aandacht’ is het opvallend dat deze met een factor 4 is toegenomen sinds 2014. In alle Gelderse coalities wordt aandacht besteed aan de thematiek. Tegelijk kan vastgesteld worden dat de aandacht en uitwerking vooral gaat naar algemene uitspraken en doelen. Gemiddeld halen de nieuwe coalities minder dan 50% van de te behalen punten. Dat wordt vooral veroorzaakt door het formuleren van algemene intenties, waarbij concrete doelen en maatregelen ontbreken. De totale omvang van de uitdaging is bij de nieuwe coalities vaak nog niet in beeld.

Voorzitter van het Gelders Energieakkoord Asje van Dijk: “We zijn er trots op dat deze gemeenten hun klimaatbeleid concreet hebben vastgelegd in hun uitvoeringsakkoord. Tijdens ons jaarcongres in februari hebben alle deelnemers input geleverd voor de coalities. Op basis daarvan hebben we concrete punten benoemd die gebruikt zijn als criteria voor ons onderzoek. De uitkomst is dat sommige gemeentes schrikken van hun relatief lage score, terwijl ze toch actief aan de slag zijn met het klimaat. Maar de urgentie is erg groot en vraagt om actief beleid. Want hoe wil je de komende vier jaar uitvoering geven aan dit belangrijke beleidsveld, als je dat niet met concrete doelen verankert in je coalitieakkoord?

Wageningen, Rheden en Zutphen meest klimaatbestendige gemeenten

Uit het onderzoek bleek dat de aandacht voor de thematiek van klimaat- en energiebeleid de afgelopen vier jaar fors is gestegen. Er is echter nog steeds veel meer aandacht nodig voor het behalen van de gestelde doelstellingen. In de coalitieakkoord van Wageningen, op de voet gevolgd door Rheden en Zutphen, vond men de meeste aandacht voor het klimaatbestendig maken van de gemeenten en het formuleren van concrete doelstellingen. Arnhem staat op plaats vier, terwijl European Green Capital 2018 Nijmegen pas op plaats elf terug te vinden is.

Uit onderzoek blijkt dat regionale samenwerking ook belangrijker is geworden voor de gemeenten. 60 procent van de gemeenten benoemt onderlinge samenwerking concreet in het akkoord. Daarnaast is samenwerking tussen lokale partijen belangrijk is. De gemeente moet hierbij een aanjagende coördinerende en faciliterende rol spelen. Voor de meeste gemeenten is samenwerking met het bedrijfsleven echter nog wel een belangrijk aandachtspunt.

Over Rheden zegt het rapport: “Zeer stevige ambitie en sterk op de samenhang in relatie tot circulaire economie en een duurzame toekomstvisie.”

Over Wageningen zegt het rapport: “Wageningen wordt gekenmerkt door een zeer ambitieus en volledig collegeprogramma, waarin een volwassen basis voor klimaat- en energiebeleid is geformuleerd. “

Het Gelders Energieakkoord

Met 200 partners, 24 overlegtafels en 500 betrokken deskundigen gaat het GEA voor een aantal concrete doelstellingen:

  • 1,5 procent energiebesparing per jaar;
  • 14 procent van de gebruikte energie wordt in 2020 duurzaam opgewekt
  • 16 procent van de gebruikte energie wordt in 2023 duurzaam opgewekt
  • in 2035 is de gebouwde omgeving van het (aard)gas af en CO2-neutraal
  • het aantal banen groeit met 1800 als gevolg van de energietransitie tussen 2016 en 2020
  • In 2030 is er 55 procent CO2-reductie bewerkstelligd
  • In 2050 is er 100 procent CO2-reductie bewerkstelligd

Ook interessant

Gemeenten van de toekomst (GEA)

Regio FoodValley en het Gelders Energie Akkoord (GEA)

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp