Internationaliseringsmonitor 2018

Internationaliseringsmonitor 2018 (CBS)

Het CBS onderzocht in 2018 de effecten van de toenemende internationalisering en legde de resultaten vast in een monitoring. U kunt de Internationaliseringsmonitor 2018 hier lezen en/of downloaden.

Voorwoord

Globalisering, digitalisering en technologisering hebben een grote invloed op de arbeidsmarkt. Zo hangt circa een derde van de Nederlandse banen direct of indirect samen met de export van goederen en diensten. De werkgelegenheid bij exporterende bedrijven groeit sneller dan de werkgelegenheid bij niet-exporteurs. Daarbij is deze groei in het jaar van exportstart zelfs nóg iets groter dan daarna.

Toch profiteert niet iedereen in gelijke mate van globalisering. In de beleidsnota ‘Investeren in perspectief’ (2018) wordt aangehaald dat de mondiale ongelijkheid tussen landen weliswaar afneemt, maar binnen de meeste landen toeneemt. Sommige groepen van de bevolking worden daarbij onevenredig negatief geraakt. Onderzoek in deze editie van de Internationaliseringsmonitor laat onder andere zien dat in Nederland meer mannen hun baan aan export te danken hebben dan vrouwen. Ruim één op de drie mannen is werkzaam voor en door de export, bij vrouwen is dat één op de vijf. Onderzoek zoals dat van de OESO (2017a) of van het World Economic Forum (2016) laat tevens zien dat in de afgelopen decennia het middensegment op de arbeidsmarkt in OESO-landen onder druk staat, terwijl het aandeel van de banen van hoog- en laagopgeleiden juist is toegenomen. Ditzelfde zien we ook in Nederland (Fourage et. al., 2017). Beroepen in het middensegment bestaan vaak uit routinematige taken die blootstaan aan concurrentie uit het buitenland, door bijvoorbeeld goedkope import uit lagelonenlanden, of aan concurrentie van machines. Onderzoek in deze editie van Internationaliseringsmonitor laat onder andere zien dat import uit het buitenland de vraag naar niet-routinematige vaardigheden laat toenemen. Vooral de toenemende technologisering zorgt voor minder vraag naar routinematige arbeid.

Een kenmerk van toenemende internationalisering is dat buitenlandse bedrijven zich eenvoudiger in kunnen Nederland vestigen en vice versa. Buitenlandse bedrijven waren in 2015 goed voor bijna een miljoen Nederlandse banen. Buitenlandse bedrijven die zich in Nederland vestigen of een Nederlands bedrijf overnemen kunnen werkgelegenheid opleveren maar deze ontwikkeling kan ook
anders uitpakken. Bedrijven met een buitenlandse moeder verplaatsen namelijk vaker bedrijfsactiviteiten naar het buitenland (offshoring) dan Nederlandse bedrijven. In de periode 2014–2016 verdwenen er meer dan 30 duizend banen in Nederland als gevolg van offshoring. Driekwart van deze banen bestond uit werk van lager en middelbaar opgeleiden.

Internationaliseringsmonitor 2018 hier lezen en/of downloaden

SRA

Meer rapporten van het CBS

Ook interessant

Rapport delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp