hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (SER)

Het rapport Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord brengt een eerste verkenning voor het landelijke Klimaatakkoord naar buiten. U kunt Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord van de Sociaal Economische Raad (SER) hier lezen en/of downloaden.

Voorwoord

We zijn op weg. Voor u ligt de eerste mijlpaal. Dit is het voorstel voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Het zijn de uitkomsten van vier maanden overleg tussen meer dan 100 organisaties. Het is een breed gedragen antwoord op de vraag hoe we als Nederland de doelen halen die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn afgesproken. Concreet: hoe reduceren wij in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent en misschien wel met 55 procent?

Het is polderen zoals nog nooit is vertoond. Vijf sectortafels met in totaal meer dan 100 deelnemers. Twee taakgroepen met tientallen organisaties. Diverse werkgroepen, ondersteuning van vele experts en ook de inbreng van burgerinitiatieven.
Allemaal op “tonnenjacht” zoals Minister Wiebes het verwoordde. Maar ook allemaal bezig de transitie betaalbaar te houden, voor draagvlak te zorgen en eerlijke keuzes te maken in lusten en lasten.

Aan elke tafel liep het gesprek anders. Ook de snelheid was anders. Sommige tafels konden voortbouwen op wat er al lag vanuit het Energieakkoord. Andere tafels begonnen bij nul. Voorstellen die alleen op de Nederlandse markt slaan waren eenvoudiger te formuleren dan voor sectoren die internationaal opereren. De belangen zijn ook heel groot, de opvattingen lagen soms ver uiteen.

Die diversiteit proeft u ook als u de voorstellen leest. Het is nog geen homogeen pakket met vergelijkbaar uitgewerkte voorstellen. Besluiten zijn er nog niet genomen en de handtekeningen staan er nog niet onder. Het is wel een heel belangrijke mijlpaal in een voortgaand proces. De hier geschetste hoofdlijnen worden door tafeldeelnemers gedragen en vormen een basis voor verdere uitwerking in de tweede helft van 2018.

Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau kijken of deze voorstellen ook de gewenste tonnen reductie opleveren. Dat kan ertoe leiden dat de tafels met andere of scherpere maatregelen moeten komen. Dat is onderdeel van dit proces.

Dit stuk biedt, samen met de uitkomsten van PBL en CPB, het fundament waarop het kabinet een volgende stap kan zetten. Na overleg hierover met de Tweede Kamer en met de partijen ontstaat er een nieuwe realiteit. Dat is weer een nieuwe basis waarop de partijen de voorstellen kunnen omzetten in concrete, controleerbare en afdwingbare afspraken. Zo zetten we stappen op weg naar een Klimaatakkoord. Als iedereen het tempo erin houdt, zitten we na de zomer weer om tafel. Mijn verwachting is dat we dan eind 2018 een volwassen akkoord kunnen presenteren.

Ed Nijpels,
Voorzitter Klimaatberaad

Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord lezen en/of downloaden

Klimaatakkoord

Meer rapporten over het klimaat

Ook interessant

Rapport delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp