Randvoorwaardelijk cluster Arbeidsmarkt

The Economic Board richt met het randvoorwaardelijk cluster Arbeidsmarkt haar inspanningen erop dat de regionale arbeidsmarkt aansluit bij de behoeften vanuit de (iconische) clusters, bijvoorbeeld doordat er passende onderwijsprogramma’s zijn. Een goed opgeleide beroepsbevolking is een belangrijke voorwaarde om de iconische clusters te kunnen laten floreren.

Het cluster Arbeidsmarkt wil het arbeidspotentieel in deze regio benutten. De focus in het cluster ligt daarbij op het stimuleren van projecten om te voorzien in gekwalificeerd personeel en talentvolle kenniswerkers. Daarnaast wil het cluster leerlingen en studenten in de regio behouden, met een goede koppeling naar werk en arbeidsmarkt. Werken aan een goed regioklimaat voor kenniswerkers is een ander essentieel punt.

Hierbij moet je breder denken dan academisch geschoolden. Het cluster richt zich ook op m/hbo-ers. Tegelijkertijd moeten we als regio ook niet bang zijn om over de grenzen heen te kijken om hoogopgeleid talent uit het buitenland aan te trekken. Via het internationale platform The Life Net wordt gewerkt aan het instrumentarium voor marketing en profilering waarmee internationale talenten, werknemers en ondernemers wegwijs worden gemaakt in onze regio. Het cluster Arbeidsmarkt ziet een Leven Lang Leren als motor voor arbeidsinzet en productiviteit om de gewenste innovaties te realiseren bij organisaties.

De overheden hebben van oudsher een belangrijke rol bij het ondersteunen van de zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt. Bedrijven zullen in de komende jaren nog meer dan nu een beroep doen op al het beschikbare arbeidspotentieel. De vraag naar technische arbeidskrachten is sterk toegenomen, zowel naar theoretisch als praktisch geschoolden. Tegelijkertijd neemt het aantal technische professionals af. Hetzelfde speelt in de zorgsector.

Dit heeft grote impact op de innovatiecapaciteit van onze regio. Het is belangrijk om het aanwezige talent in de regio te behouden, te koesteren en blijvend laten ontwikkelen zodat zij goed toegerust zijn op een telkens veranderende arbeidsmarkt. Het is ook belangrijk om nieuw talent aan te trekken. Een activiteit die daar goed bij past, is de doorontwikkeling van het internationale platform The Life Net en de ontwikkeling van een gezamenlijk businessplan met betrekking tot internationalisering. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan het aantrekken, welkom heten en vasthouden van (internationaal) talent voor de iconische clusters.

Door technologische ontwikkelingen verdwijnen de komende jaren beroepen en ontstaan nieuwe. Ook beroepen die blijven bestaan veranderen echter van inhoud. Wendbaarheid en een leven lang leren zijn daarom van cruciale invloed op het succes van onze economische activiteiten.

Daarbij gaat het enerzijds om een vernieuwing en ontwikkeling binnen beroepen die van alle tijden is, maar wel een versnelling kent onder invloed van digitalisering, robotisering en daarmee samenhangende veranderingen in de markt. Anderzijds is er de energietransitie die een enorme impact heeft op verdienmodellen, werkprocessen, taken, het werken volgens nieuwe normen en met nieuwe materialen in een nieuwe setting.

Neem contact op om initiatieven onder de aandacht te brengen voor scholing, aantrekken en behouden van talent voor een beroepsbevolking in deze regio die arbeidsfit is en blijft. We ondersteunen, stimuleren samenwerkingen en denken mee in financieringsmogelijkheden!

Het randvoorwaardelijke cluster Arbeidsmarkt is momenteel nog in opbouw. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

Meer weten?

Meer lezen over de uitwerking van de clusters? We vertellen er alles over in ons Tactisch Plan. U kunt hiernaast de publieksversie inzien en/of het volledige document downloaden. Ook kunt u hier meer lezen over de Investeringsagenda.

Deze pagina delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp